stočarstvo i veterina
Biblisha biblisa NaRA biblisa

Termin: stočarstvo i veterina
Definicija:
Sinonimi:
Skraćenice:
Nadređeni koncept: poljoprivreda
Podređeni koncept: gajenje slatkovodnih rakova poremećaji ponašanja i zdravlje goveda kvalitet vode i bioindikatori endokrina regulacija ponašanja životinja primenjena veterinarska epidemiologija organska proizvodnja u živinarstvu stres i njegov značaj u savemenoj stočarskoj proizvodnji unapređenje organske stočarske (govedarske) proizvodnje pčelarstvo proizvodnja kvalitetne krme višegodišnjih leguminoza organska stočarska proizvodnja savremene biotehnološke reproduktivne tehnologije u funkciji povećanja genetskog kapaciteta domaćih životinja veterinarska anesteziologija i analgezija
Termin: livestock production and veterinary medicine
Definicija:
Sinonimi: ---

Pretraži korpuse: